En ik ga weer verder / And on I'll go again.

11-10-2019

11 oktober 2019 /October 11, 2019

Van Port Angeles naar Seattle. Het was een mooie route, maar het navigatie- systeem stuurde mij via de pont naar Seattle. Maar bij de pont aangekomen vroegen ze daar $110,00 voor. Ik vroeg of er ook een brug was. Ik kreeg te horen als u 50 km wilt omrijden wel. Het was al laat en ik heb een slaapplek gezocht en gevonden. De volgende ochtend verder naar de brug. Het was een tolbrug en voor $10,00 mocht ik er over. Dus met ongeveer 50 km rijden, mooi $100,00 dollar uitgespaard. Ondertussen naar Seattle WA geweest. Daar bevindt zich de allereerste Starbucks. Deze voert nog het eerste logo, maar toen ze groter werden en zich naar andere staten en landen gingen uitbreiden, kon het logo niet meer en moest het gekuist worden (Zie Foto's). Het was erg druk in Seattle en er zijn bijna geen parkeerplaatsen waar ik mijn RAM kwijt kon. Ik heb een plekje voor laden en lossen gevonden (max. parkeertijd 30 min.) Daardoor kon ik wel even rondkijken bij de eerste Starbucks en de markt er omheen. Een stuk naar het noorden ligt de Space Needle, een van de bekendste punten van Seattle. Nu ben ik ten noorden van Seattle in Bellingham. Even weer de tijd nemen om een paar wassen te draaien en mijn RAM te wassen. Zondag weer verder. Eerst zaterdagavond naar de Formule 1 kijken. Kijken of Max weer een podiumplaats kan halen.


From Port Angeles to Seatle. It was a nice route, but the navigation system sent me via the ferry to Seatle. But when they arrived at the ferry they asked for $ 110.00, I asked if there was a bridge. I was told if you want to detour 30 miles. it was already late and I found and found a place to sleep. the next morning on to the bridge, this was a toll bridge and for $ 10.00 I can cross it. so with about 30 miles driving I'll save $ 100.00 dollars. So Meanwhile been to Seatle WA, there is the very first Starbucks. This one still carries the first logo, but when they grew larger and spread to other states and countries. the logo could no longer be used and it had to be cleaned (see photos). it was very busy in Seatle and there is almost no parking places where I could put my RAM. I have found a place for loading and unloading (max parking time 30 minutes). therefore I was able to look around at the first Starbucks and the market around it. A bit to the north lies the Space Needle, one of the famous points of Seatle. I am now north of Seatle in Bellingham. take a moment here to do a few washes and wash my RAM. Sunday again. First, look at Formula 1 on Saturday evening. See if Max can get a podium place again.

7 oktober 2019 / October 7, 2019

Goedemorgen, ik ben nu in Washington. Ik ben zaterdag laat in de middag de Astoria-Megler brug overgegaan van Oregon naar Washington (film op site), je draait er met een bocht op. Er is weinig ruimte hier en je moet een stuk omhoog (60 meter boven het water bij vloed), dus hebben ze deze oplossing gekozen. De zeeschepen moeten er onderdoor kunnen, daar voor de hoogte. De brug is ook erg lang (6.55 KM) en gebouwd begin jaren 60 en geopend in 1966. Doorgereden Washington in en in het donker een plek voor de nacht gevonden. 's Morgens weer vroeg en voorzichtig op pad (het was mistig). De 101 gevolgd en daar bij kwam je langs een meer te rijden (film op site). 's avonds gestopt bij Port Angeles en gekeken naar de overtocht naar Victoria eiland Canada. Dit is te prijzig dus doe ik dit een andere keer op een andere wijze (van uit Canada met alleen de auto). Vandaag ga ik op weg naar Seattle WA. Tot het volgende bericht.

Good morning, I'm in Washington now. I crossed the Astoria-Megler bridge from Oregon to Washington late in the afternoon on Saturday (film on-site), you make a turn on it. there is little space here and you need a lot to get high (196 feet above the water at high tide), so they have chosen this solution. The sea-going vessels must be able to pass underneath, for the height. and it is also very long ( 4.067 miles ) and built in the early 60s and opened in 1966. Ridding through Washington in was finding a place for the night in the dark. Early in the morning driving again and carefully (it was foggy). followed the 101 and also, you came to drive along a lake (film on-site). Stopped at Port Angeles in the evening and watched the crossing to Victoria Island Canada. This is too pricey so I do this another time in a different way (from Canada with the car only). Today I'll head to Seatle WA. Until the next message.

5 oktober 2019 / October 5, 2019

Zo, maandag aangekomen in Wilsonville. Daar heb ik me gemeld bij een Camping World voor een nieuwe ruit voor de RV. Ik kreeg een telefoonnummer van een glasbedrijf, met de melding dat dat sneller ging en goedkoper was dan een originele ruit van de fabriek (ongeveer 5 weken wachten). 'S middags zijn ze langs geweest om hem in te meten. Ze vertelden mij: duur ongeveer 7 dagen. Dus ben ik de dag na de bestelling van de ruit doorgereden naar de kust van noord Oregon. Daar de nacht doorgebracht en toen ik na het ontbijt naar de rand van de rotsen liep, zag ik wat in het water. Na enig speurwerk zag ik een walvis boven komen. Er zwommen dus net voor de kust 3 bultrug walvissen. Filmpje op de site.  Ben verder doorgereden naar het zuiden langs de kust. Dit is een prachtige route met veel bochten en uitzichten. Het ene moment rotskust en even later zandstranden. Ook zeeleeuwen zien zwemmen lang de kust. Nog even een foto van een brug genomen waar ik overheen ben gereden. Het waaide er flink maar het was goed te doen. Vrijdagochtend werd ik gebeld dat de ruit al binnen was en ben toen direct daar naar toe gereden om hem te laten plaatsen. Ik heb vannacht de lijm goed laten drogen en kan dus nu weer verder langs de kust omhoog naar de staat Washington.

So, arrived in Wilsonville on Monday. There I reported to a camping world for a new window for the RV. I got a phone number from a glass company, with the message that it was faster and cheaper than an original window from the factory (wait about 5 weeks). I called them and in the afternoon they came to measure him, she told me about 7 days. So the day after I ordered the window I drove on to the coast of northern Oregon. I spent the night there and when I walked to the edge of the rocks after breakfast I saw something in the water. after some detective work, I saw a whale emerge. So just before the coast, 3 humpback whales were swimming. video on the site. I drove further to the south along the coast this is a beautiful route with many curves and views. Rock coast one moment and sandy beaches a moment later. also see sea lions swimming along the coast. Just taken a picture of a bridge that I drove over, it was windy, but it was good to drive. On Friday morning I received a call that the window had already arrived, and immediately drove there to have it installed. Last night I let the glue dry well, so I can now continue up the coast to the state of Washington.

23 tot 30 september 2019 / September 23 til 30 2019

Ondertussen heb dus de eerste sneeuw al gehad. De eerste keer was onderweg naar Bend OR. Hier staat een filmpje op de pagina. En toen ik van Bend OR naar Wilsonville OR reed was er aan de oostzijde van de berg sneeuw en aan de west zijde zon. En ik heb de Crock-pot weer aangehad voor een rundvlees schotel met rijst. En de vriezer is ook weer een deel aangevuld.zie foto's

So in between I have already had the first snow. The first time was en route to Bend OR. Here is a video on the page. And when I drove from Bend OR to Wilsonville OR there was snow on the east side of the mountain and sun on the west side. And I had the Crock-pot again for a beef dish with rice. And the freezer has also been supplemented in part. See photos

Ik heb direct na de landing op Las Vegas mijn wagen op gehaald uit de garage van Hooters Casino. Daarna direct doorgereden naar Camping World om mijn RV op te halen. Deze was nog niet klaar omdat er een zonnescherm nog niet binnen was. Dit was twee dagen later wel het geval. Ik heb hierdoor wel lekker uit kunnen rusten van mijn reis en boodschappen kunnen doen. Nadat het zonnescherm was geplaatst ben ik direct richting het noorden gereden. Deze route had ik al eens gereden, dus cruising door Nevada en zuid Idaho naar Zuid Oregon (OR). Toen ik in Bend OR aankwam en ging tanken, zag ik dat er een ruit van mijn RV was gesneuveld. Dit is weer een domper, dus ben ik naar een Home Depot (een soort Hornbach) gestuurd om mijn gat waar het raam zat te dichten. De manager wees een personeelslid aan om mij te helpen er werd een plaat op maat gezaagd en twee latten. Daarmee hebben we samen de plaat tegen de trailer klem getrokken en het gat was dicht. Toen ik informeerde wat de kosten waren, werd mij verteld dat dit service was. Ik ben dus Home Depot in Bend Or zeer dankbaar voor deze service. Ik wilde de volgende dag doorrijden over de bergen, maar ik werd door diezelfde manager gewaarschuwd dat er een sneeuwstorm door de bergen ging en het was beter on te wachten tot maandag. Maandag was het weer beter in de bergen en ben ik naar Wilsonville OR gereden. Daar aan-gekomen bij een Camping World kreeg ik direct een telefoonnummer van een glasbedrijf. Deze is vanochtend langs geweest en de ruit is besteld. Het ruitje komt volgende week binnen en wordt dan geplaatst. Dus ga ik nu een rondje maken van hier uit naar de kust en dan naar het zuiden en via Eugene OR en Salem OR terug naar hier om de ruit te laten plaatsen. Ik hoop dat jullie nu weer een beetje op de hoogte zijn. En sorry dat het wat langer heeft geduurd dat ik weer wat geschreven heb. Ik ga nu weer wat met regelmaat plaatsen.

Immediately after landing in Las Vegas, I picked up my car from the garage of Hooters Casino. Then immediately drove to camping world to pick up my RV. This was not yet ready because a sunshade was not yet inside. this was the case two days later. Because of this, I was able to rest from my trip and do my shopping. after the awning has been placed I am immediate. drove north. I had already driven this route. so cruising through Nevada and southern Idaho to southern Oregon (OR). When I arrived in Bend OR and started to refuel, I saw that a window had fallen from my RV. This is again a damper. So I went to a Home Depot (Hornbach) sent to close my hole where the window was closed The manager appointed a staff member to help me a plate was cut to size and two slats with it we pulled the plate together against the trailer and the hole was closed I asked what the costs were I was told that this was service, so I am very grateful to Home Depot in Bend Or the next day I wanted to continue driving over the mountains but I was warned by the same manager that a snowstorm went through the mountains and it was better to wait until Monday. Monday it was better again in the mountains and I drove to Wilsonville OR When I arrived at a camping world I immediately got a phone number from a glass company. passed by this morning first and the window is ordered. he comes in next week and is then placed. So I am going to make a round from here to the coast and then to the south and via Eugene OR and Salem OR back here to have the window placed. I hope you are a little informed now. And sorry it took a little longer for me to write again. I am now going to post something regularly.